Трети клас

$132.00
Трети клас

ОПИСАНИЕ

1. Български език и литература

В трети клас обучението по български език и литература  се съобразява с постигнатите от учениците резултати по отношение овладяването на български език като средство за общуване.  Задълбочават се обобщените представи за езиковата система на българския език. Общуването с художествени произведения,  представящи най-интересното от класическата българска и чужда литература за деца, се ориентира към обогатяване на представите за образно-емоционалното съдържание на литературната творба чрез опознаване на основни художествени елементи на литературния и фолклорния текст. Обогатяват се представите на учениците за човека, за неговото поведение и неговите  преживявания и взаимоотношения с другите.

2. Човек и общество

Учебното съдържание по предмета “Човекът и обществото” за ІІІ клас е интегрирана цялост, изградена от няколко информационни ядра: Роден край; Човекът и неговата среда; Национално и културно наследство; България – част от света; Аз и моят свят; Аз съм гражданин на моята държава; Аз и светът на възрастните; Източници на знания. Учебното съдържание се конструира като логическо продължение на възприетата стратегия за работа във втори клас. Следва се ориентацията към постъпателно прецизиране, разширяване и обогатяване на основните представи и понятия, свързани с образователния минимум от знания, умения и отношения, усвоени във втори клас. Формулировката на темите и позиционирането на основните информационни и аксеологически акценти предпоставят осъществяването на интегриран подход и очертават възможните сфери на влияние с другите учебни предмети. По този начин ще се преодолее фрагментарността и самоцелното, абстрактно изучаване на конкретно учебно съдържание.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

1. Български език и литература

Обучението по български език и литература в трети клас цели учениците да затвърдят уменията си за общуване на български език , чрез:

 • усъвършенстване на уменията третокласниците да четат на глас и наум с разбиране, като  възпроизвеждат  и подбират информация от прочетеното във връзка с въпроси и лично мнение;
 • затвърдяване на уменията за правилно конструиране на граматични форми на изучаваните езикови явления в съотвествие с правоговорни,  правописни и пунктуационни норми и за тяхната употреба в речта;
 • усъвършенстване на уменията за възприемане и осмисляне на образно-емоционалното съдържание на литературни и филклорни текстове;
 • затвърдяване и усъвършенстване на уменията за подготовка  и създаване на различни по вид и комуникативна цел текстове ( преразкази и съчинения);
 • усъвършенстване на уменията за учене – за  по-самостоятелно  организиране, изпълнение и
  самопроверка  на езикови и речеви учебни задачи.

2. Човек и Общество

Очакваните резултати от обучението на изхода на ІІІ. клас са формулирани по долу:

 • Описва родното селище и родния край:
  1. Познава и опазва исторически паметници в родното селище.
  2. Описва природните забележителности в родния край.
 • Определя значението на някои природни дадености (вода, почва и др.) за живота на хората.
  1. Описва разнообразната природа на България.
  2. Посочва значението на някои природни дадености за живота на хората.
  3. Назовава с помощта на картата избрани природни обекти.
 • Посочва връзката между особеностите на природната среда и трудовата дейност на хората.
  1. Назовава трудови дейности на хората, свързани с особеностите на природната среда.
  2. Обяснява значението на всяка трудова дейност.
 • Дава примери за последиците от взаимодействието между човека и околната среда
  1. Описва положителното взаимодействие между човека и околната среда.
  2. Описва вредните последици от взаимодействието между човека и околната среда.
 • Дава примери за промени в околната среда и бита на хората, настъпили в резултат на някои
  технически нововъведения.
  1. Описва промените, настъпили в бита на хората през ХХ век в резултат на техническите нововъведения.
  2. Назовава технически нововъведения, довели до промени в околната среда.

УЧЕБНА ПРОГРАМА

Учебен час Предмет
11:30 ч. – 12:05 ч. Български език
12:05 ч. – 12:15 ч. Почивка
12:15 ч. – 12:50 ч. Български език
12:50 ч. – 13:10 ч. Обяд
13:10 ч. – 13:45 ч. Български език
13:45 ч. – 13:55 ч. Почивка
13:55 ч. – 14:30 ч. Човек и общество

Характеристики на курса

 • Уроци 27
 • Тестове 0
 • Продължителност 140.5 часа
 • Входящо ниво Успешно полагане на тест за входно ниво
 • Език Български
 • Брой ученици 5
 • Оценки Себе си
 • Септември

  • Лекция 1.1 Български език : Общуване, Изречението в текста. Думата в изречението. Писане на В или Във, С или Със. Заключена
  • Лекция 1.2 Литература: „Обич”, Дора Габе; „Лятна вечер”, Дора Габе. Заключена
  • Лекция 1.3 Формиране на комуникативноречеви умения: Устно и писмено общуване. Преразказ на разказа „Хип – хоп и Мариус”. Заключена
 • Октомври

  • Лекция 2.1 Български език : Групи думи ( съществителни, прилагателни имена, глаголи). Изговор и писане на гласни звукове. Изговор и писане на звучни съгласни. Изговор и писане на беззвучни съгласни пред звучни съгласни. Изговор и писане на звучни и беззвучни съгласни. Изговор и писане на струпани съгласни. Заключена
  • Лекция 2.2 Литература: „Помничета или незабравки”, Ив.Цанев; „Сбогом лято”, Елин Пелин; „Колко е хубаво”, В.Петров; „След дъжда”, С. Янев; „Сребърното есенно паяче”, П. Александрова. Заключена
  • Лекция 2.3 Формиране на комуникативноречеви умения: Преразказ на разказа „Хип – хоп и Мариус”. Поправям преразказа. Съчинявам разказ по серия от картини. Заключена
 • Ноември

  • Лекция 3.1 Български език: Самостоятелна работа. Звуков състав и значение на думата. Корен на думите. Сродни думи. Представки в думите. Образуване на нови думи. Наставки в думите. Образуване на нови думи. Писане на представки и наставки. Образуване на нови думи. Самостоятелна работа. Заключена
  • Лекция 3.2 Литература: „Рагаца тръгва на пътешествие”, Ст.Стратиев; „Среща с Балкана”, Ем. Станев; Размисли за огъня”, Й. Радичков; „Когато имаш приятел талисман”, Г.Константинов; „Умна девойка”, Ран Босилек. Заключена
  • Лекция 3.3 Формиране на комуникативноречеви умения: Поправям съчинението. Подробен преразказ на приказка. Заключена
 • Декември

  • Лекция 4.1 Български език: Писане на обръщението в диалога. Съобщителни и въпросителни изречения в диалога. Възклицателни изречения. Подбудителни изречения. Заключена
  • Лекция 4.2 Литература: „Приказка за пръстите”, Я. Петров; „Бъдни вечер”, Т. Дяков; ”Коледни песни”, Й.Ступел; „В очакване на коледарите”, Б. Геронтиев; „Рождество”, Ас. Разцветников. Заключена
  • Лекция 4.3 Формиране на комуникативноречеви умения: Редактирам (поправям) текст. Поправям преразказа. План за подробен преразказ. Благопожелания. Поздравявам. Заключена
 • Януари

  • Лекция 5.1 Български език: Употреба на подбудителни и възклицателни изречения в текст. Писане на изреченията. Видове изречения по цел на общуване. Употреба на видове изречения в диалог. Самостоятелна работа. Род и число на съществителни имена. Правопис на собствени и нарицателни съществителни имена. Заключена
  • Лекция 5.2 Литература: „ Житената питка”, Анг.Каралийчев; „Как Хитър Петър излъгал султана”, народна приказка. Заключена
  • Лекция 5.3 Формиране на комуникативноречеви умения: Кратък (сбит) преразказ на приказка. Поправям преразказа. Заключена
 • Февруари

  • Лекция 6.1 Български език: Членуване на съществителни имена. Определителен член за съществителни имена от мъжки, женски, среден род и множиствено число. Правопис на чл. съществителни имена. Изговор и писане на глаголите. Лични местоимения. Лице на глаголите. Сегашно време на глаголите. Заключена
  • Лекция 6.2 Литература: „ Пързалка”, Г.Марковски; „Войвода чета водеше”, народна песен; „Песнопоецът Левски”, Ив.Вазов; „Първата обич”, Г.Мишев; „Аз, Буки …”, Извадка от изповедна тетрадка. Заключена
  • Лекция 6.3 Формиране на комуникативноречеви умения: Съчинявам приказка с необикновен герой. Разказвам своята приказка на слушатели. Разказвам лично преживяна случка – страница от личен дневник. Заключена
 • Март

  • Лекция 7.1 Български език: Употребявам сегашно време в текст описание. Минало свършено време на глаголите. Образувам форми за минало свършено време и ги употребявам в изречение. Бъдеще време на глаголите. Образувам форми за бъдеще време на глаголите и ги употребявам в изречения. Заключена
  • Лекция 7.2 Литература: „Еднакви имена”, Ил.Волен; „Добричкият дядо”, В. Самуилов ; „Неволята”, народна приказка; „Зелено утро”, Г.Мишев. Заключена
  • Лекция 7.3 Формиране на комуникативноречеви умения: Разказвам лично преживяна случка – страница от личен дневник. Описвам пролетно цвете.Поправям описанието. Съчинявам гатанка. Заключена
 • Април

  • Лекция 8.1 Български език: Самостоятелна работа. Спомагателен глагол „съм“. Употреба на спомагателния глагол. Прилагателни имена – род и число. Заключена
  • Лекция 8.2 Литература: „Юнак минзухарко”, Ас.Разцветников; „Пролет” П.К.Яворов; „ За вас, деца, любими”, Ел.Багряна. Заключена
  • Лекция 8.3 Формиране на комуникативноречеви умения: Проект за книжка със съчинените гатанки. Съчиняване на писмо от Пролетта. Поправям писмото. Заключена
 • Май

  • Лекция 9.1 Български език: Степенуване на прилагателни имена. Частици за степенуване. Писане и употреба на степенувани прилагателни имена. Изговор и писане на прилагателни имена. Видове изречения. Изговор и писане. Групи думи , писане и употреба. Заключена
  • Лекция 9.2 Литература: „Щъркелите край реката”, Г. Марковски; „Лястовица бързолетна”, А. Германов; „Момчешки монолози”, М. Ганчев; „За ползата от познанието”, В. Даверов; „Къде отиваш , конче”, Р.Москова. Заключена
  • Лекция 9.3 Формиране на комуникативноречеви умения: Описвам животно за страничка от Детска енциклопедия. Проект за страници от детска енциклопедия с описания на животни. Заключена

Ревюта

Средна оценка

0
0 Рейтинг

Подробен рейтинг

5 звезди
0
4 звезди
0
3 звезди
0
2 звезди
0
1 star
0