Четвърти клас

$132.00
Четвърти клас

ОПИСАНИЕ

1. Български език и литература

В четвърти клас обучението по български език и литература се съобразява с постигнатото от учениците по отношение овладяването на български език като средство за общуване. Наред с това се вземат под внимание възможностите на четвъртокласниците да обобщават и систематизират наученото, да изпълняват самостоятелно конкретни езикови и речеви задачи, да правят с помощта на готови образци самопроверка и самооценка. Задълбочават се и се систематизират техните знания за основни единици в езиковата система на българския език, за правила и норми, задължителни при използване на книжовния му вариант в речевата практика, за варианти на езиков изказ, които представят богатите възможности на езика за общуване. Общуването с художествени произведения, представящи най-интересното от класическата българска и чужда литература за деца, се ориентира към обогатяване на представите за образно-емоционалното съдържание на литературната творба, към активизиране на емоционалната съпричастност при нейното четене, към поддържане и стимулиране на интереса към образи и послания на художествения текст. Разширяват се възможностите за изява на самостоятелност, за избор и неговото обосноваване, за анализ на наблюдавани езикови явления, за сравняване и обобщаване на овладени знания и умения.

2. Човек и общество

Конструирането на учебното съдържание по учебния предмет “Човекът и обществото” продължава да следва линията на надграждане и прецизиране на основните знания, умения и
отношения, свързани с основните информационни ядра: Роден край; Човекът и неговата среда; Национално и културно наследство; България – част от света; Аз и моят свят; Аз съм гражданин на моята държава; Аз и светът на възрастните; Източници на знания.
В четвърти клас вниманието вече се насочва към по-детайлно от диференциране, конкретизиране и систематизиране на основните понятия по техните типични елементи и характеристики.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

1. Български език и литература

Обучението по български език и литература в четвърти клас цели учениците да затвърдят уменията си за общуване на български език, като задълбочат и систематизират знанията си по езика и усъвършенстват езиковите и комуникативните си компетентности – условие за успешно, самостоятелно и вариативно използване на книжовния вариант на българския език в речевата практика. Тази основна цел включва:

 • усъвършенстване на уменията на учениците да четат правилно, с подходящ темп и подходяща интонация, с разбиране на прочетеното и подбиране на необходима информация във връзка с въпрос, тема, позната и непозната информация;
 • усъвършенстване на езиковата компетентност чрез задълбочаване и систематизиране на знанията за основни езикови единици в системата и структурата на българския език, за правоговорни, правописни, пунктуационни и граматични норми на книжовния език;
 • усъвършенстване на лексикалната компетентност за целенасочен, правилен и целесъобразен избор на лексикални единици в съответствие с конкретна тема и комуникативна ситуация;
 • затвърдяване и усъвършенстване на уменията за възприемане на образно – емоционалното съдържание на художествени текстове, различни в жанрово отношение, и за осмисляне на посланията, представени чрез образната система на творбата, за свободно споделяне на впечатления, породени от художественото произведение, за самостоятелно четене на художествени и научнопопулярни текстове и умения за самостоятелен избор на текстове за четене;
 • усъвършенстване на комуникативната компетентност за създаване на различни по вид и комуникативна цел текстове (диалози, преразкази, съчинения, разсъждения), които са съобразени с конкретна комуникативна ситуация и цел на общуването;
 • затвърдяване и усъвършенстване на уменията за учене, развитие на мисленето, паметта и въображението, на познавателните интереси и творческите способности на четвъртокласниците;

2. Човек и общество

Обучението по Човек и Общество цели:

 • Систематизиране на основните групи от представи и понятия, свързани с опознаването на България – родина на всички български граждани.
 • Чрез запознаване с хронологични фрагменти от историята ни да се формира съзнание за българска национална принадлежност.
 • Да се формира позитивно отношение към нашето културно наследство и историческите паметници.
 • Да се изгради по-широка сетивна и емоционална представа за красотата и природните забележителности на България.
 • На базата на исторически примери и примери от настоящето да се формира чувство на съпричастност към другите и желание за общи дейности, свързани с традициите и обичаите на различните етноси.
 • Да се обогати и затвърди екологичното поведение на учениците чрез включване в реални екологични прояви.

 

УЧЕБНА ПРОГРАМА

Учебен час Предмет
11:30 ч. – 12:05 ч. Български език
12:05 ч. – 12:15 ч. Почивка
12:15 ч. – 12:50 ч. Български език
12:50 ч. – 13:10 ч. Обяд
13:10 ч. – 13:45 ч. Български език
13:45 ч. – 13:55 ч. Почивка
13:55 ч. – 14:30 ч. Човек и общество

Характеристики на курса

 • Уроци 27
 • Тестове 0
 • Продължителност 140.5 часа
 • Входящо ниво Успешно полагане на тест за входно ниво
 • Език Български
 • Брой ученици 6
 • Оценки Себе си
 • Септември

  • Лекция 1.1 Български език : Общуване чрез езика. Строеж на езика. Видове изречения по цел на общуване. Интонация и пунктуация. Заключена
  • Лекция 1.2 Литература: „Орфей и лирата му”, „Дедал и Икар”. Заключена
  • Лекция 1.3 Формиране на комуникативноречеви умения: Подробен преразказ на авторова приказка – „Майчина сълза”, А.Каралийчев. Заключена
 • Октомври

  • Лекция 2.1 Български език : Значение на думите. Антоними. Строеж на думите. Производни и непроизводни думи. Правопис и правоговор. Сложни думи Еднозначни и многозначни думи. Пряко и преносно значение на думите. Българска азбука. Звук и буква. Заключена
  • Лекция 2.2 Литература: Басни – Езоп; „Крали Марко и конят Шарколия”; „Осъмска легенда”, Г.Мишев; „Татковина“, П.Р.Славейков; „Орел, рак и щука”. Заключена
  • Лекция 2.3 Формиране на комуникативноречеви умения: Подробен преразказ на авторова приказка. Поправка на писмен преразказ. Подробен преразказ на научнопопулярен текст. Заключена
 • Ноември

  • Лекция 3.1 Български език: Изговор и писане на гласни звукове. Изговор и писане на съгласни звукове. Твърди и меки съгласни. Писане на твърди и меки съгласни. Строеж на изречението. Подлог и сказуемо. Членуване на подлога. Заключена
  • Лекция 3.2 Литература: „Реката”, Л. Даскалова; „Отечество любезно”, Ив. Вазов; „Песента на синчеца”, Елин Пелин – „Портрет” из „Ян Бибиян”; „Двамата майстори”, народна приказка. Заключена
  • Лекция 3.3 Формиране на комуникативноречеви умения: Съчинение описание по картина. Кратък (сбит) преразказ на откъс „Пристигане на Луната”, Елин Пелин . Редактиране. Поправка на кратък (сбит) преразказ. Заключена
 • Декември

  • Лекция 4.1 Български език: Съгласуване на подлога и сказуемото. Прости изречения. Употреба на видове прости изречения. Диалогът в приказките. Заключена
  • Лекция 4.2 Литература: „Какво разказваше чайникът”, С. Минков; „ За свободата”, Ран Босилек; Как посрещат Коледа по света. „Коледари”, Г.Марковски; „Коледна песничка”, Дора Габе; „Коледа”, „Ракла”. Заключена
  • Лекция 4.3 Формиране на комуникативноречеви умения: Съчиняване на разказ по комикс. Съчинение разказ по комикс. Съчиняване на приказка или стихотворение за добротата. Заключена
 • Януари

  • Лекция 5.1 Български език: Сложни изречения. Писане на сложни изречения. Употреба на прости и сложни изречения. Самостоятелна работа. Групи думи. Заключена
  • Лекция 5.2 Литература: „Слънчево зимно утро”, К.Христов; „Бяла вечер”, А Германов; „Щурчето” К. Константинов; „Момичето от приказката”, Г.Струмски. Заключена
  • Лекция 5.3 Формиране на комуникативноречеви умения: Подробен преразказ на легенда. Заключена
 • Февруари

  • Лекция 6.1 Български език: Съществителни имена. Изговор и писане на съществителни имена. Прилагателни имена. Членуване на прилагателни имена. Правопис и употреба на прилагателни имена. Числителни имена. Заключена
  • Лекция 6.2 Литература: „ Теменужка на Северния полюс”, Дж.Родари; „ Планината от моя прозорец”, Леда Милева; „Делба по братски”, народна приказка; „Златната птица”, Н.Кехлибарева. Заключена
  • Лекция 6.3 Формиране на комуникативноречеви умения: Поправка на подробен преразказ на легенда. Отговор на въпрос. Съчинение по пословица. Заключена
 • Март

  • Лекция 7.1 Български език: Правопис на числителни имена. Глагол. Лице, число, време на глаголите. Съгласуване на лични местоимения и глаголи по лице и число. Минало несвършено време на глаголите. Минало несвършено и минало свършено време на глаголите. Време на глаголите. Употреба на глаголни времена. Заключена
  • Лекция 7.2 Литература: „Звездички“, Ел. Багряна; „Мартеничка”, Ел.Багряна; „Минзухар”, „Ей, момиче,, малка моме”, народни песни; „ Заплакала е гората”, народна песен; „Чистият път”, Ив.Вазов; „Нощен покой“, „Люлчина песен”, Асен Разцветников. Заключена
  • Лекция 7.3 Формиране на комуникативноречеви умения: Поправка на съчинение по пословица. Съчинение по лично преживяване. Съчинение по лично преживяване – страница от личен дневник. Съчиняване на нова приказка с познат герой. Заключена
 • Април

  • Лекция 8.1 Български език: Самостоятелна работа – глаголни времена. Наречия. Образуване, правопис и употреба на наречия. Прилагателни имена и наречия. Заключена
  • Лекция 8.2 Литература: Дъжд”, А.Геров; „Кукувица”, Н.Кънчев; „Птичи пътеписи”, Ив.Цанев; Великден”, Н.Фурнаджиев; „Червен, червен Великден, зелен, зелен Гергьовден”, Л. Йорданова; Ангел Каралийчев – „Мъничкото синьо цвете”. Заключена
  • Лекция 8.3 Формиране на комуникативноречеви умения: Съчиняване на нова приказка с познат герой. Проект за книжка със съчинените приказки. Съчинение разказ –небивалица. Заключена
 • Май

  • Лекция 9.1 Български език: Групи думи. Правопис и правоговор. Изречение. Видове изречения. Самостоятелна работа. Заключена
  • Лекция 9.2 Литература: „Дунка”, Ем. Станев; „Лили на морското дъно”, Валери Петров; „Далечен полет”, Йордан Радичков; „Песничка за приятеля” , Н.Йорданов; „Солунските братя”, К.Станишев. Заключена
  • Лекция 9.3 Формиране на комуникативноречеви умения: Съчинение разказ –небивалица. Поправка на съчинението. Конкурс за най-интересната съчинена небивалица. Заключена

Ревюта

Средна оценка

0
0 Рейтинг

Подробен рейтинг

5 звезди
0
4 звезди
0
3 звезди
0
2 звезди
0
1 star
0