РОДИТЕЛСКИ СЪВЕТ


РОДИТЕЛСKИЯТ СЪВЕТ винаги е бил положително и важно звено в подкрепата на училището.

Мисия:

Да подпомага високото ниво на академични постижения за всички ученици със специален фокус върху изучаването на български език, история и литература. Родителският съвет се ангажира със свой подход да разработва програми и събития, които създават условия за участие на родителите с цел успеха на учениците.

Стратегии на родителския съвет за постигане на успехa на учениците:

– Оказване помощ на училището за по-добро обслужване на родителите, чрез подобряване на комуникационните връзки съобразени с нуждите на семействата, подпомагане на родителите да станат по-информирани за училищната система и начините, по които могат да подкрепят обучението по български език и литература на техните деца.

– Оказване помощ на училището при организирането на различни куптурни събития.

– Оказване помощ при изследванията на най-добрите практики на училищните усилията за финансиране, както и оказване помощ за привличане индивидуални дарения за училището.


ЗАЯВЛЕНИЕ
за участие в РОДИТЕЛСКИ СЪВЕТ 
към БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ В СИАТЪЛ
 

Българско училище в Сиатъл има за приоритет създаването на родитело-учителска организация, която с дейността си да подпомага училищната ни общност. Имаме нужда от „заредени с енергия“ хора, които стимулиращо и отговорно да я управляват. Децата, посещаващи училището могат да бъдат подпомагани по много начини, с различно ниво на отговорности и по различно време. Тази родителска помощ е стимул и инвестиция в интерес на децата.